Struktura bezrobotnych na koniec sierpnia 2012r. dla POWIATU GRODZKIEGO

 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem

01

484

236

158

69

4441

2171

425

208

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

360

179

133

55

3479

1661

425

208

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

32

20

4

0

177

93

97

52

dotychczas niepracujące

04

124

57

25

14

962

510

0

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

0

0

0

0

0

0

0

0

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

66

36

8

2

198

117

4

0

w tym, które ukończyły szkołę wyższą,

do 27 roku życia

08

28

19

4

2

98

60

1

0

Cudzoziemcy

09

1

0

0

0

7

5

0

0

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

468

224

123

62

3984

1951

280

134

z wiersza 10

do 25 roku życia

11

120

48

18

5

719

334

18

3

długotrwale bezrobotne

12

184

91

66

40

2601

1312

3

1

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

13

X

44

X

16

X

622

X

17

powyżej 50 roku życia

14

78

44

27

9

1124

471

164

75

bez kwalifikacji zawodowych

15

59

31

13

5

582

331

25

20

bez doświadczenia zawodowego

16

159

70

30

16

1290

658

0

0

bez  wykształcenia średniego

17

162

57

57

21

1952

739

142

51

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

43

36

8

7

433

354

29

21

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

11

1

3

0

161

14

1

0

niepełnosprawni

20

26

13

7

3

287

109

27

12

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

12

9

0

0

 

 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

Ogółem

Kobiety

Zamieszkali na wsi

razem

kobiety

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1

442

194

0

0

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu  sprawozdawczym

2

158

69

0

0

 

niesubsydiowanej

3

142

64

0

0

w tym pracy sezonowej

4

0

0

0

0

subsydiowanej

5

16

5

0

0

z tego

prac interwencyjnych

6

0

0

0

0

robót publicznych

7

0

0

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

8

3

2

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

9

13

3

0

0

inne

10

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

11

51

28

0

0

rozpoczęcia stażu

12

4

2

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

13

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

14

4

4

0

0

rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego

15

2

1

0

0

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

16

38

9

0

0

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

17

100

36

0

0

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

18

68

35

0

0

podjęcia nauki

19

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

20

4

2

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

21

0

0

0

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

22

2

1

0

0

innych

23

11

7

0

0